Fokus på kvalitet i undervisningen og vilje til lektielæsning

Foruden de idrætslige og kreative udfoldelsesmuligheder lægger vi stor vægt på det boglige arbejde i de almindelige skolefag. Vi stiller på forhånd ingen krav til dine boglige evner, men vi forventer, at du viser viljen til at ville undervisningen og til at ville have styr på lektier og afleveringer. Skolen tilbyder folkeskolens prøver i 9. og 10. klasse.

Niveaudeling

Vi niveaudeler undervisningen i fagene dansk, matematik, engelsk, tysk og fysik. En prøve i hvert af fagene i opstartsugen ligger til grund for indplaceringerne. I 10. klasse opdeler vi i tre niveauer, mens vi i 9. klasse som udgangspunkt opdeler i to niveauer. Uanset klassetrin vil du få undervisning, der er tilrettelagt efter og målrettet dit niveau. Du er som elev ikke bundet fast på det niveau, som du indledningsvis indplaceres på, og du kan gå et niveau op eller ned, hvis dette fagligt er mest hensigtsmæssigt. Nøgleord i undervisningen på LGI er faglighed, tryghed og fordybelse. 

Inklusionstilbud

Inklusion er en del af "at stå mål med" Folkeskolen. LGI tilbyder derfor supplerende undervisning eller anden faglig støtte til elever, der har brug for støtte, og som ikke alene kan understøttes ved undervisningsdifferentiering og/eller holddannelse. Det er ledelsen og lærerne, der sammen med elev og forældre vurderer behovet for eventuelle inklusionstiltag. Der kræves således ikke, at PPR tager stilling.  Det er dog muligt for os efter samråd med forældrene at indhente vurderinger og udtalelser fra tidligere skole og PPR, ligesom forældrene har mulighed for at henvende sig til os, hvis de mener, at der er behov for at indhente en pædagogisk-psykologisk vurdering af deres barn. En elev på LGI, der vurderes at have behov for supplerende støtte, får tilknyttet en lærer, som gennem skoleåret tilrettelægger og udfører den supplerende støtte. Der vil blive tale om individuelt tilrettelagte forløb, der både tids- og indholdsmæssigt er tilpasset den enkelte elevs særlige behov. Støtten skal være fagspecifik orienteret. 

Obligatoriske boglige fag 

Dansk

Matematik

Engelsk

Tysk

Naturfag

Hist/samf

Kristendom

9. klasse

X

X

X

X

1)

X

3)

10. klasse

X

X

X

Tilvalg

2)

X

3)

1) Fysik, kemi, geografi og biologi

2) Fysik og kemi

3) Faget kristendom er et fællesfag for alle elever. Af samme grund er faget ikke prøvefag i 9. klasse.