Inklusionstilbud på LGI

LGI tilbyder elever med særlige behov inklusion med afsæt i skolens undervisning på 9. og 10. klassetrin. Dette etableres/aftales i samarbejde med eleven og forældrene med henblik på, at eleven får det størst mulige udbytte af et efterskoleophold.

LGI tilbyder derfor i et vist omfang supplerende undervisning eller anden faglig støtte til elever, der har brug herfor, og som ikke alene kan understøttes ved brug af undervisningsdifferentiering og/eller holddannelse.

Inklusion handler om at give rammer, der gør det muligt at være en værdifuld deltager i det faglige og sociale fællesskab. Derfor arbejder skolen også målrettet med at få inklusionen til at lykkes. En af forudsætningerne for dette er, at skolen allerede ved optagelsen har flest mulige oplysninger om elevens særlige behov. Det er derfor vigtigt, at elev/forældre oplyser skolen om elevens særlige behov uanset om de er små eller store senest ved ”Forberedende møde” i april måned.

Skolen vurderer sammen med forældrene, hvilket inklusionstilbud, der kan tilbydes eleven. Målsætningen er, at der ved, skolestart ligger en inklusionsplan klar til ibrugtagning.

Støtten

Det primære er støtte i den almindelige undervisning, som f.eks.

-          Supplerende faglig støtte/ekstra lektiestøtte (1 – 2 t. om ugen)
-          Placering i klasse med 2 lærerordning i f.eks. dansk og matematik
-          Kompenserende undervisningsmidler, så som CD-ord
-          Indstilling til ”særlige behov” ved folkeskolens prøver
-          Støtte i skolens samværsdel med henblik på struktur, overblik mv. (f.eks. udvidet støtte ved kontaktlæreren) for at gøre eleven undervisningsparat.

Skulle der være behov for yderligere støtte udover det faglige, laves en vurdering af eleven sammen med forældrene ved samtaler med tidligere skole og evt. PPR – herefter besluttes det, om eleven kan optages.

Individuel plan for inklusion

Vi laver en individuel plan på skrift for de elever, der benytter sig af tilbuddet. Den skriftlige plan bliver omdrejningspunkt for hele forløbet. Den kommer både til at fungere som planlægningsværktøj og dokumentation for forløbet, og den bruges løbende til evaluering med eleven og forældrene.

Vores tilbud om inklusion bliver hvert år genovervejet, så vi kan ændre det i forhold til de nuværende elever.